NO: Fra september 2017 til juni 2018 har Haakon, gjennom Nøysom arkitekter, vært leid inn til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune som prosjektkonsulent for å bidra til et europeisk kunnskapsprosjekt, URBACT "sub>urban. Reinventing the fringe", som ble ferdigstilt våren 2018.

URBACT er et EU-program som finansierer kunnskapsutveksling mellom europeiske byer. Ambisjonen er at dette skal bidra til at man utvikler nye og mer bærekraftige løsninger på de felles utfordringene byene står overfor. “Sub>urban. Reinventing the fringe” er et nettverk under URBACT III-programmet, som omhandler den urbane randsonen, området mellom den tette byen og forstedene. Kunnskap knyttet til det “å gjenoppfinne” den urbane randsonen, med mål om å motvirke byspredning, har blitt utvekslet gjennom syv transnasjonale møter og fire studieturer, samtidig som hver partnerby arbeider med et lokalt prosjekt.

Ni byer, inkludert Oslo, samarbeidet i to og et halvt år om å gjenoppfinne byens randsone, med utgangspunkt i det som allerede er der i dag. Utvikling av randsonen er viktig for å unngå byspredning, men kan også lede til gentrifisering, og føre til at arbeidsplasser og produksjon blir skjøvet ut av byen. For å unngå dette må man finne nye måter å arbeide med byutvikling, og det er dette URBACT-samarbeidet har handlet om. 

 

URBACT HOVINBYEN

2017-2018

Project: Urbact Hovinbyen
Place: Hovinbyen, Oslo

Client: Planning and building authorities, Oslo municipality
Architect: Nøysom arkitekter

Team: Haakon Haanes
Status: Engagement from September 2017 to June 2018

Forsida av URBACT Hovinbyen-magasinet, produktet av Oslos deltakelse i URBACT “sub>urban. Reinventing the fringe”, som Haakon var redaktør for (forsideillustrasjon: Fragment).

EN: From September 2017 to June 2018 Haakon, through Nøysom arkitekter, has been hired by The Agency for Planning and Building Services in Oslo as an external project consultant on a European programme of urban planning , “URBACT sub>urban. Reinventing the fringe”.
 

URBACT is the only programme under the European Union Regional Development Fund (ERDF) that is dedicated exclusively to urban planning, financing the sharing of knowledge and know-how of different urban planning sub themes between European cities. The ambition is that this will contribute to the development of new and more sustainable solutions to common challenges in the partner cities.  “Sub>urban. Reinventing the fringe” is a network under the URBACT III programme, that focuses on the urban fringe, the border area between the inner city and the suburbs. Knowledge about how to “reinvent” the urban fringe, aiming to reduce urban sprawl, has been exchanged through seven transnational meetings and four study trips, while each partner city has worked on a local project.

Nine cities, including Oslo, has collaborated for two and a half year to reinvent the urban fringe, embracing and improving on existing qualities, while gradually  developing a part of the city that needs to be updated to the standard of the 21st century. The development of the urban fringe is important to avoid urban sprawl, but can lead to gentrification, and push production and jobs out of the city. To avoid this, cities need to find new ways to work on urban development, and this is what the URBACT project has explored.