PLASSEN MILJØTUN

2019- (pågår)

Project: Outline of vision for continued cultural production at Strandveikaia
Place: Strandveikaia, Trondheim

(63°26'N /10°24'E)

Client: The Breisia alliance
Architect: Nøysom arkitekter

Team: Trygve Ohren, Haakon Haanes, Cathrine Johansen Haanes and Hege Elise Røisland
Status: Ongoing

NO: Vinnerne av EUROPAN13 i Trondheim, “The False Mirror” har fått i oppdrag av Trondheim Havn å lage et framtidsscenario for Strandveikaia på Nyhavna, Trondheims kanskje viktigste utviklingsområde i årene som kommer. Strandveikaia er i dag et viktig sted for Trondheims kunst- og kulturliv, med en mangfoldig og rik kulturproduksjon. Dersom dette skal bevares når Nyhavna nå skal utvikles, er man nødt til å sette kulturproduksjon på dagsorden i langt større grad enn i dag.

På oppdrag fra “Breisia-alliansen” (som ble startet av kunstnerorganisasjonene TBK (Trøndelag bildende kunstnere) og NKM (Norske kunsthåndverkere i Midt-Norge) for å sikre fortsatt kultur- og småskalaproduksjon på Nyhavna), ble vi spurt om vi kunne skissere et alternativ til EUROPAN-vinnernes framtidsbilder for Strandveikaia. Dette er et arbeid som pågår, og de første skissene ble vist fram under “Hendelser på Nyhavna”, 8-10 juni 2018. Samme høst bidro vi med visjonsskisser som illustrerer muligheten for en ombygging av den eksisterende transportsentralen til fellesverksted, kunstnerboliger og atelierplasser.

Breisia ønsker å opprette en ideell stiftelse, Nordøstpassasjen, som skal leie området av Trondheim Havn, og sikre fortsatt mangfold og kulturproduksjon, etter modell av naboområdet Svartlamon. Med utgangspunkt i bevaring og tilpasninger av eksisterende bygninger på området, samt eksperimentelle byggetomter mellom og rundt bygningene, vil Nordøstpassasjen kunne huse et mangfold av funksjoner, som fellesverksteder, gjenbruksutsalg, rimelige kunstnerboliger og atelierplasser, som vil gavne nærmiljøet, og ikke minst Trondheims kunst- og kulturliv. I tillegg vil man få en rikere, mer bærekraftig og mangfoldig utvikling av Nyhavna. Det kalles merverdi!

 

EN: The winners of EUROPAN13 in Trondheim, “The False Mirror” team, have been contracted by Trondheim Port Authority  to create a future scenario for Strandveikaia at Nyhavna harbor, the most important development area in Trondheim at the moment. However, the existing harbor environment at Strandveikaia is an important art and culture hub in Trondheim, and is home to a rich and varied cultural production. If we don’t want this to disappear, conserving the existing cultural production needs to be put higher on the agenda than in the EUROPAN-winners proposal.

As a response to this “Bresia alliance“ (started by the local artist organisations TBK and NKM to secure continued small scale cultural production at Nyhavna) asked us to help skecth an alternative to the EUROPAN-winners concept for future development of Strandveikaia. This is a work in progress, and the first sketches were shown during the festival “Hendelser på Nyhavna” (Happenings at Nyhavna), June 8-10 2018. Later that year we also contributed with illustrations that show the existing transport central building transformed into shared workshops, artist housing and studios.

Breisia wants to create a non profit organization, Nordøstpassasjen, responsible for securing a continued cultural production at Strandveikaia, inspired by the nearby neighbourhood of Svartlamon. The organization will be responsible for conserving and adapting the existing buildings at Strandveikaia, and fill in the spaces between the buildings with experimental buildings, with the aim of housing lots of functions related to the creation of art and culture, like public workshops, affordable artist housing and studios. Nordøstpassasjen depends on being able to lease the land at Strandveikaia from Trondheim Port Authority, which will have to see the benefit for themselves and for Trondheim’s cultural life of keeping this small slice of Nyhavna as a vibrant, creative and cultural hub.  In addition this will lead to a richer, mor sustainable and diverse development of Nyhavna. It’s called added value!